نتیجه تصویری برای نمودارهای حرکت یکنواخت بر روی خط راست

 

در شکل بالا نمودار مکان وز مان متحرکی را نشان میدهد 

 

الف: نوع حرکت چیست

ب: سرعت متحرک چقدر است

ج: در چه لحظه ای متحرک از مبدا ماکان می گذرد 

د: فاصله متحرک تا مبدا پس از 20 ثانیه چقدر است